Golf

Ukalalığımı mazur görürseniz…

Burada kestirmesi tabiatıyle awk veya sed:

awk -F'=' '/^PROJECT_ROOT=/ { gsub("\"","", $2); print $2 }' gitweb
sed -ne 's/^PROJECT_ROOT="\([^"]\+\)"/\1/p' gitweb

Filhakika perl‘de de bu bir “tek satırlık”tır:

perl -nle 'print $1 if /^PROJECT_ROOT="([^"]+)"/' <gitweb

Yok “ama bu bir betiğin bir şeysi sadece” ise, lafı uzatmadan dilin “selika”sına uygun bir golf atışı yapılır:

...

open CONF, 'gitweb' or die "yok açılmıyor: $!";

my $projectroot;
while (<CONF>) {
	do { $projectroot = $1; last } if /^PROJECT_ROOT="([^"]+)"/;
}
...

Yok eğer “ben OOP manzarası isterim”se CPAN’da tura çıkılır, “sıtriim itereyt” eden OOP soslu bir modül bakılır.